Van rũ bụi - Xylanh

Màng van Goyen CA 62

Mã sản phẩm

K5004, K5000

Mã van

CA-50T,RCA-50T, CA-62T,RCA-62T

Màng van Goyen CA 76

Mã sản phẩm

K7600, K7601, K10200, K10201

Mã van

CA-76T,RCA-76T, CA-76MM, RCA-76MM; CA-102MM,RCA-102MM

Màng van DMF - 76S

Mã sản phẩm

-         DMF – 76S

Màng van DMF - 62S

Mã sản phẩm

-         DMF – 52S

-         DMF – 62S

Màng van DMF - 25

Mã sản phẩm

-         DMF – 20S

-         DMF – 25S

Màng van asco SCEX353.060

Mã sản phẩm

SCEX 353.060

Màng van asco A051

Mã sản phẩm

-         G353A048

-         G353A049

-         SCG 353A050

-         SCG 353A051

Màng van asco A047

Mã sản phẩm

-         G353A046

-         SCG 353A047

Màng van asco G353A045

Mã sản phẩm

    G353A045